JAKTPRØVEREGLER

Jaktprøveregler

NKKs REGLER FOR HØYFJELL- OG LAVLANDSPRØVER

 

6. KLASSEINNDELING

6.1 KvalitetsbedØmmelse, konkurransebedØmmelse

Det dømmes etter kvalitetsprinsippet i unghundklasse og åpen klasse, etter

konkurranseprinsippet i vinnerklasse. Ved kvalitetsbedømmelse vurderes hundens prestasjoner iforhold til en tenkt idealprestasjon. Ved konkurransebedømmelse vurderes hundenes

prestasjoner i forhold til hverandre.

 

6.2 Unghundklasse (UK)

Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen

aldersgrense nedad.

 

6.3 Apen klasse (AK)

Klassen omfatter hunder som har fylt 24 måneder på prøvens første dag.

 

6.4 Vinnerklasse (VK)

Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått t. premie AK eller er

premiert i VK. FKF kan fastsette ytterligere kvalifikasjonskrav for start i NM, Kongepokalløp

og andre store arrangementer.

 

6.5 Særbestemmelser for de enkelte klasser
UK og AK:

Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. Under eksttemt vanskelige
værforhold bør partienes størreIse vurderes og eventuelt begrenses. Om særbestemmelser for
skogfuglprøver, se pkt. 9. Om maksimalt antall hunder pr. deltaker, se pkt. 3.


VK:
Betingelsen for å arrangere VK-konkurranser er at det deltar minst 6 hunder. Når antallet
startende hunder er 20 eller færre, skal konkurransen avvikles som en-dags konkurranse. Ved
flere enn 20 startende hunder skal konkurransen gå over flere dager.
En-dags konkurranser samt første dags konkurranser ved flerdagsprøver benevnes VK. Andre
dags konkurranse benevnes VK-finale. NM (KongepokallØp) og andre store VK-konkurranser
kan etter vedtak i FKF arrangeres over tte dager.
Vinnerklassens forskjellige prøvedager benevnes ved 3-dagers prøver:


1. dag: VK
2. dag: VK-semifinale
3. dag: VK-finale


7. BEDØMMELSE


7.1 Hovedgrunnlag
Bedømmelsen skjer etter dommerens frie, subjektive skjønn basert på prøvereglene. Det skal
først og fremst legges vekt på at hunden viser evne til raskt og sikkert å finne fugl og bringe
den for skudd, dernest at hunden yter føreren hurtig og korrekt hjelp til å komme i besittelse av
felt eller skadeskutt vilt.
Hund som halser vedvarende, skal ikke premieres.
Hund må ikke sjenere makker ved å henge på. Dommernes vurderinger og avgjørelser er
endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt. Vedr. klager se pkt 17.2


MERKNAD:  Det er viktig at dommerenforetar en helhetsvurdering av hunden, og ikke blir for opptatt av enkelt-detaljer. Prinsippetfor bedØmmelse er at man "bygger opp" inntrykket av hunden gjennom de
enkelt-prestasjoner den viser i lØpet av dagen. Det endelige resultatet blir således en samlet vurdering avhundens totale prestasjoner i lØpet av dagen. Det er ikke godt dommer-prinsipp å bruke tiden til å lete etter feil hos hundene. Alle hunder har sine små eller store mangler. Husk alltid at enhver mangel må vurderes opp mot det positive som vises.
Det er dessuten viktig at du som dommer vektlegger de forskjellige disipliner forskjellig, etter deres betydning i praktisk bruk. U t fra en slik vektlegging blir egenskaper som viltfinnerevne, fuglebehandling, jaktlyst , utholdenhet og samarbeid viktigere enn fart, stil, hode/haleføring 0.1.. Disse vurderingene bør komme til uttrykk i den måte du bedømmer hunden på.

7.2 Særlige fordringer i hver klasse

UK:

Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg som;

jaktlyst, viltfinnerevne -lokaliseringsevne, søk, aksjon -fart, intensitet- stil, utnyttelse av vind

og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal kunne vise

beherskelse i oppflukt og skudd.

 

MERKNAD:   UK-hunden skal kunne reisefugl. For å få 1.UK skal unghunden ha reistfugl i en jaktbar

situasjon. For å kunne premiere hunden i UK, må den i minst en jaktbar situasjon ha vist beherskelse i oppflukt   og skudd. Dvs. at samtlige kriterier for premiering må oppfylles i en og samme situasjon.

Det er ikke anledning til å premiere hund som l en situasjon har tatt stand, og som feks. i en annen situasjon   viser beherskelse. Med beherskelse i oppflukt og skudd menes at hunden skal kunne stoppes innenfor den   effektive rekkevidden av et børseskudd.

Hunder som ved flere anledninger misbruker sjanser på fugl, men som ved en anledning tar stand og forøvrigoppfyller kravet til premiering, bør ikke tildeles høyeste premiering. Evnen til å ta vare på sine sjanser på fugl ,er hundens mest verdifulle egenskap. Denne egenskapen bør være godt utviklet hos de hundene som gis 1. UK.

Også graden av beherskelse skal vurderes, selvom dette er ikke et hovedpoeng i UK. Hund som ikke viserbeherskelse ved å la seg stoppe innenfor den effektive rekkevidden av et børseskudd, skal ikke premieres.

NB! DET ER VIKTIG A BRUKE PREMIEGRADENE. IKKE ALLE UNGHUNDER SKAL HA 1. UK!

AK:

I AK fordres i tillegg et mer skolert, utholdende og erlarent søk enn i UK. Hunden skal

l respektere makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise

fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.

 

MERKNAD:  I AK er det vesentlig å nyansere premiegradene. Det er samtidig viktig å innskjerpe kravet till.

AK, som bare skal tildeles en fremragende hund. Det er av betydning at dommeren benytter en kvalitetsskala som skjelner tilstrekkelig mellom de ulike prestasjoner. 1. AK er den høyeste kvalitetsbetegnelse som benyttes.

For hund som tildeles slik premie er det viktig å poengtere kravet til effektivitet, dvs. et klart skjerpet krav til ikke å misbruke sjanser på fugl. Det bØr fortrinnsvis kreves flere fuglearbeider for tildeling av 1. AK.

 

VK:

\ Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk, presis

/lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt for felling. For å oppnå premiering i

VK, forlanges det at hunden har vist apport Vedutlegging av fugl for apportering skal den

utlagte fuglen være av en jaktbar type som finnes i naturlig tilstand i den biotop prøven går i.

Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl, minimum to pr. parti pr. dag.

Deltaker kan også medbringe egen fugl for apport. Denne må godkjennes av dommeren.

Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner, fortrinnsvis i

tilknytning til en jaktbar situasjon (Se forøvrig nærmere retningslinjer).

 

MERKNAD:   Vinnerklasse (VK) er et konkurranseløp. Det betyr atfastleggingen av rekkefølgen mellom de

forskjellige hundene i størst mulig grad må ta utgangspunkt i sammenlignbare prestasjoner. Antall

fuglearbeider for hver hund gir for eksempel ikke automatisk uttrykk for rekkefølgen. Her vil også forhold som antall muligheter og måten fuglen behandles på, spille inn.

I VK konkurrerer alle hundene med hverandre. Det er dette forholdet som ligger til grunn for å kunne rangere alle hundene fortløpende i forhold til hverandre. Det innebærer at dommeren for hvert slipp må sammenligne hundenes prestasjoner i forhold til hva andre hunder har gjort i tidligere slipp. Denne sammenlikningen vil til enhver tid bygge på dommerens subjektive skjønn.

En hunds vesentligste egenskap. er dens viltfinnerevne. At en hund i samslipp med en annen dokumenterer   bedre viltfinneregenskaper. er derfor meget vesentlig i den endelige rekkefølge de to imellom. Det innebærer   på den annen side ikke at dens tidligere eventuelle minuser -e/ler makkers tidligere plusser -strykes ut. Om

den i senere slipp skul1e dokumentere dårlige viltfinneregenskaper, innebærer ikke det at den i et tidligere slipp   har slått makker, noen "garanti" for at den gjennom hele konkurransen skal beholde sin plassering i forhold til   sin tidligere makker. Hundens totale prestasjoner gjennom dagen avgjør.

 

8. PREMIERIN G

 

8.1 Hovedbetingelse

Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl forskudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene.

 

MERKNAD:   Det er ikke nødvendig å skyte flere ganger over samme hund. enn det som er nødvendig for å   avklare hundens reaksjon på skudd. Spesielt bør dette påaktes i UK.

 

8.2 Premiegrader

UK og AK:

Ordinære premiegrader er 1.2. og 3. premie, samt O premie. For å kunne tildele l. premie i

kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd, minst i 60 minutter.

l. premie tildeles bare hund som viser fremragende prestasjoner.

Tildeling av l. AK krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig   apportbevis eller ved at apport på utlagt fugl utføres under prøven.

2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre feil

eller mangler gjør at den ikke kan få l. premie.

3. premie tildeles hund som anses som en god jakthund.

Første premiert hund i kvalitetsklasse kan innstilles til ærespremie hvis arrangøren har oppsatt

slik premie.

 

VK:

Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens

prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier (l. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1,2 og

3-dagers prøver. Hunder som får 1. og 2. premie i VK, VK-semifmale og VK-finale skal være

prøvet mot hverandre. Den øvrige premierekkefølge fastsettes ved dommernes subjektive   skjønn.

CACIT/CK:

For å kunne tildeles disse utmerkelser, må hunden ha vist særdeles fremragende prestasjoner.

Samtlige funksjonskrav, bortsett fra sekundering og rapport, må være vist. CK

(Certiftkatkvalitet) kan tildeles hund som får l. VK eller 2. VK, respektive samme plasseringer i

VK-finale og semifinale.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.01 | 14:31

Hei .
Kan eg få kjøpe teikning av revebås tunellfelle hos deg ??

...
29.03 | 17:23

Har dere GS-tisper som er ferdig jagttrente til salgs?

...
12.05 | 12:18

Hei jeg er veldig intresert i å kjøpe meg en gordon setter å lurer på om dere har valper eller planlegger noen valper i nermeste fremtid?

...
29.11 | 21:24

Gratulerer med 1års dagen i går alle unghundene -kull 2012

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE